Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

13 Okt

U srijedu 25. oktobra 14. sjednica GV Bihać

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za 25. oktobar 2017. godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici 14. sjednicu GV Bihać.

Dnevnim redom gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama :

1. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu

    b)Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2017.godinu

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica

3. a) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi legalizacije izgrađenog dijela niskonaponske mreže „Lohovo 4“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 b) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Račić 1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

c) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja  dijela niskonaponske mreže „Muslići 3“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 d) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti radi izgradnje/postavljanja  dijela niskonaponske mreže „Jezero 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 f) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Golubić 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 g) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina  ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog dijela dalekovoda DV 10(20) kV dionica C005-C008 i podzemnog dijela dalekovoda KB 10(20)kV dionica C008-C009 DV Sokolac (izmještanje dijela nadzemnog 10(20)kV dalekovoda Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“

 g) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje kablovske transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Bakšaiš škola 2“ 630 kV Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

4. Nacrt Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Bihaća

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca

6. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru

7. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije  Bihać

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

10. Prijedlog Odluke o dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“ d.o.o. Bihać

11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o implementaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana za životnu sredinu i okoliš (LEAP)  za područje grada Bihaća za 2016.godinu

12. Prijedlog Rješenja  o imenovanju tima u borbi  protiv korupcije

13. Prihvatanje preporuke iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Grada Bihaća za period 01.01. – 31.12.2016.godine

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 194