Austrija: Policija pronašla 40 migranata skrivenih u kamionu

Nastavlja se odlazak mladih iz BiH


Nezaposlenost, male plaće, neadekvatan obrazovni sistem, deprimirajuća politička situacija, besperspektivnost budućnosti prouzrokovali su nastavak trenda masovnog odlaska mladih u razvijene zemlje. To je jedan od zaključaka najnovijeg, temeljitog, empirijskog istraživanja “Studija o mladima BiH“, iniciranog od njemačke zaklade Friedrich-Ebert-Stiftung.

U istraživanju se navodi da, u usporedbi sa zemljama regije, mladi iz BiH izražavaju snažniju želju za odlaskom od vršnjaka iz Slovenije i Hrvatske, ali znatno slabije od onih iz Srbije i s Kosova. Dakako, zabrinjavajući je podatak da 40 posto mladih želi napustiti zemlju zauvijek, drugi dio, njih 18 posto, planira ostati u inozemstvu duže od 20 godina.


Nezaustavljivo se povećava broj osoba koje žive u inozemstvu, a čije je porijeklo iz BiH. Svi podaci upozoravaju na drastičan „odljev mozgova“ i odlazak mladih, a podaci Svjetskog ekonomskog foruma Globalne konkurentnosti u toj kategoriji smjestili su BiH na 131. mjesto od ukupno 133 države. Odlazak iz BiH postao je stil razmišljanja, a najatraktivnije zemlje bh. građanima, prvenstveno mladima, su Njemačka, Austrija i Švicarska.

Odlazak mladih goruća je tema u Bosni i Hercegovini posljednjih godina. Prema rezultatima Analize o položaju i potrebama mladih, koju je 2013. godine objavio Institut za razvoj mladih KULT, od završetka rata do 2013. godine BiH je napustilo oko 150. 000 mladih.

Nakon 2013. godine objavljuju se sporadične analize nevladinih i međunarodnih organizacija koje ukazuju na kontinuirani rast broja mladih koji se odlučuju napustiti zemlju, ali se pojavljuje i određeni fenom odlazaka cijelih porodica.

Mladi u Bosni i Hercegovini, kako kažu, trebaju sigurnost i perspektivu. Trebaju aktivne politike koje će dugoročno određivati mjere koje će definisati bolji obrazovni sistem, pristup tržištu rada, stambenu politiku, sigurnost.


Strateški pristup znači da se aktivne mjere zapošljavanja neće donositi na godišnjem nivou. Da će mlad čovjek u ovoj zemlji znati da će mu i neredne godine država pružiti podršku u rješavanju stambenog pitanja, a ne da takve odluke ovise o trenutnoj vladajućoj strukturi i njenoj naklonosti ka ovoj populaciji.

Zakona o mladima BiH nema na državnom nivou, a u entitetima se ne implementira u punom kapacitetu. Na državnom nivou nema ni strateškog dokumenata za mlade. Strategije nema niti u entitetu Federacija BiH, a Brčko distrikt prvu strategiju trebali su početi raditi u prošloj godini. U Republici Srpskoj strategije se usvajaju godinama, ali se postavlja pitanje koliko se primjenjuju.

Postavlja se pitanje da li onda BiH želi da zaustaviti odlazak mladih. Po svemu sudeći baš i ne. Najavljuju se izrade dokumenata, pokreću tematske sjednice, otvaraju pitanja na lokalnom nivou, ali još uvijek nema rješenja.


The departure of young people from B&H continues

Unemployment, low wages, inadequate education system, depressing political situation, unpromising future caused the continuation of the trend of mass departure of young people to developed countries. This is one of the conclusions of the latest, in-depth, empirical research on the "Youth Study of B&H", initiated by the German Friedrich-Ebert-Stiftung Foundation.

The survey states that, compared to countries in the region, BiH youth express a stronger desire to leave their peers from Slovenia and Croatia, but significantly less so than those from Serbia and Kosovo. Of course, the worrying fact is that 40 percent of young people want to leave the country forever, the other 18 percent plan to stay abroad for more than 20 years.

There is an unstoppable increase in the number of persons living abroad who are from B&H. All data indicate a drastic brain drain and the departure of young people, and data from the World Economic Forum Global Competitiveness in this category placed B&H at 131st out of 133 countries. Leaving B&H has become a thinking style, and the most attractive countries for BiH citizens, primarily young people, are Germany, Austria and Switzerland.

The departure of young people has been a burning topic in Bosnia and Herzegovina in recent years. According to the results of the Analysis on the Position and Needs of Youth, published in 2013 by the Institute for Youth Development KULT, from the end of the war until 2013, B&H left some 150,000 young people.

After 2013, sporadic analyzes of non-governmental and international organizations are published, pointing to the continued growth of the number of young people who decide to leave the country, but there is also a phenomenon of whole families leaving.

The youth in Bosnia and Herzegovina, they say, need security and perspective. They need active policies that will determine in the long term measures that will define a better education system, access to the labor market, housing policy, security.

A strategic approach means that active employment measures will not be adopted annually. That a young man in this country will know that even at irregular years the state will support him in resolving the housing issue, and not that such decisions depend on the current governing structure and its affection for this population.

The BiH Youth Law does not exist at the state level and is not fully implemented in the Entities. At the national level, there is no strategic document for youth. The Federation of BiH does not have a strategy either, and the Brcko District was to start working on the first strategy last year. In Republika Srpska, strategies have been adopted for years, but the question is how much they are implemented.

The question then is whether B&H wants to stop young people from leaving. Apparently not. Documents are being announced, thematic sessions are being launched, local issues are being raised, but there is still no solution.

Povezani članci