Austrija: Policija pronašla 40 migranata skrivenih u kamionu

Alibabić: Samo promjena politike može zaustaviti odlazak ljudi iz BiH


Ni ova 2020. godina neće biti obilježena zaustavljenjem odlaska mladih iz BiH, već naprotiv, bit će obilježena još većim odlaskom, mišljenja je profesorica na Biotehničkom fakultetu u Bihaću i zastupnica u Skupštini USK-a, Vildana Alibabić.

Prilikom razgovora sa studentima o ovoj temi, Alibabić navodi da većina njih kaže da ne želi otići iz BiH. Većina njih planira prvo da diplomiraju a nakon toga da pokušaju pronaći zaposlenje ovdje. Ako ne uspiju šta im preostaje nego da odu iz zemlje. Ne zato što ne žele već su primorani.


„Prvi razlog zašto nam se to dešava je da nema na tržištu dovoljno radnih mjesta za preveliki broj nezaposlenih svih struka. Niti mladi niti stariji nemaju više volje da se bore da ostanu ovdje. Sad se ljudi vrlo lako odluče na odlazak jer je prisutna bezperspektivnost, ne vjeruje se u to da će se politička i ekonomska situacija promjeniti i poboljšati. Drugi razlog je nepravda koja se dešava i zaposlenima i nezaposlenima. Nemaju svi pravo jednakog pristupa radnim mjestima u javnom sektoru, već se zapošljava „preko veze“. O tome se priča godinama, međutim politika ništa ne čini da taj način zapošljavanja promijeni. Ustvari to je politici oružje da ostane na vlasti jer oni kroz ta politička zapošljavanja zapošljavaju svoju mašineriju za glasanje. Također nepravdu trpe i zaposleni. Male plate, pa još kad čujete da su radnici u trgovačkim centrima morali nadomjestiti ono što se razboje ili pokvari, to je ta nepravda“, izjavila je Alibabić.

Kao zastupnica u Skupštini USK-a na nedavno održanoj tematskoj sjednici, među drugim inicijativama, predložila je pet. Jedna od inicijativa je smanjenje stope poreza pri kupovini prve nekretnine. Druga inicijativa je da se stimuliraju majke sa više djece. Treća, četvrta i peta inicijativa se odnosila na smanjenje privilegija političara. „Kao zastupnica u Skupštini imam paušal od 1800 KM, svaki dolazak na sjednicu je 130 KM, prisustvo bilo kojoj komisiji je 130 KM, predsjedavajući i dopredsjedavajući imajo pravo na putne troškove i telefone, ovi koji su profesionalci primaju 10 posto na funkcijski dodatak. Ne znam je li se moglo još šta dodati? Možda to ne bi bila velika ušteda u budžetu ali bi to bila pravda i s tim bi se pokazale dobre namjere. Kad bi se ukinule privilegije imali bi za jedan fond, recimo za smanjenje stope poreza pri kupovini prve nekretnine“, kazala je Alibabić.


Bosnu i Hercegovinu sve više napuštaju cijele porodice. Većinom ljudi koji su već bili zaposleni i imali neka primanja. „Mislim da ni povećanje plata ne bi zaustavilo odlazak ljudi iz BiH. Ovdje je ključni faktor politika i da bi se zaustavio odlazak mora se promjeniti način vođenja politike. Ključni problemi su nepovjerenje, nepravda, bezperspektivnost, korupcija, kriminal. I protiv ovoga se treba boriti, ali ne samo formalno, već stvarno u praksi. Naravno da niska plata ima svoju ulogu prilikom odlučivanja za odlazak, ali mislim da je ovo drugo puno bitniji faktor“, kazala je Alibabić.

„Moja prijateljica je iz dobrostojeće porodice. I ona i suprug su bili zaposleni, ali su se odlučili na odlazak. Razlog je što više nije mogla trpiti nepravdu na poslu“, dodala je Alibabić.

Jedini način promjene ovakvog stanja u USK-u, prema mišljenju Alibabić, jeste na izborima. „Kad narod izabere sebi političare koji će ih drugačije voditi onda će se stvari mijenjati“, dodala je Alibabić.Alibabic: Only a change of policy can stop people from leaving BiH

Neither the 2020 year  will not be marked by a halt to the departure of young people from BiH, but on the contrary, it will be marked by an even greater departure, said professor at the Biotechnical Faculty in Bihac and MP in the USK Assembly, Vildana Alibabic.

While talking to students about this topic, Alibabic states that most of them say he does not want to leave BiH. Most of them plan to graduate first and then try to find a job here. If they fail what they have left to do than leave the country. Not because they don`t want to, they are forced.

“The first reason why this happens to us is that there are not enough jobs on the market for too many unemployed people of all professions. Neither young nor old are more willing to fight to stay here. People nowadays decide to leave very easily because there is no prospect, it is not believed that the political and economic situation will change and improve. The second reason is the injustice that happens to both employees and the unemployed. Not everyone has the right to equal access to jobs in the public sector, but is employed `through the link`. It`s been talked about for years, but politics doesn`t seem to change that way of employment. In fact, it is a policy for the weapons to remain in power because they are thus employing their voting machinery. Employees also suffer injustice. Low wages, so when you hear that the mall workers had to make up for what is being broken or broken, that`s the injustice”, said Alibabic.

As a member of the USK Assembly, she proposed five at a recent thematic session, among other initiatives. One initiative is to reduce the tax rate when buying your first property. Another initiative is to stimulate mothers with more children. The third, fourth and fifth initiatives were about reducing the privileges of politicians. “As an MP in the Assembly, I have a flat fee of 1800 KM, each attendance at the session is 130 KM, attendance at any committee is 130 KM, the chairman and the vice-chairman are entitled to travel expenses and telephones, those who are professionals receive 10 percent on the functional allowance. I don`t know if there is anything else to add? It might not be a big budget savings but it would be justice and good intentions would be shown. If the privileges were abolished, they would have one fund, for example, to reduce the tax rate when buying the first property”, said Alibabic.

Entire families are increasingly leaving Bosnia and Herzegovina. Mostly people who were already employed and had some income. “I do not think that even a salary increase would stop the departure of people from B&H. The key factor here is politics and in order to stop going there must be a change in the way politics is run. The key problems are distrust, injustice, futility, corruption, crime. This, too, needs to be fought, but not only formally, but in practice. Of course, low pay plays a part in deciding to leave, but I think the latter is a much more important factor”, said Alibabic.

“My friend is from a well-off family. Both she and her husband were employed but decided to leave. The reason is that she could no longer suffer injustice at work”, added Alibabic.

The only way to change this situation in the USK, according to Alibabic, is through elections. “When people choose politicians who will lead them differently, then things will change”, said at the end Alibabic.

Povezani članci