U Srbiji pod nadzorom 15.000 ljudi

Statistički podaci krajnje alarmantni


U narednih nekoliko godina neće biti bolje u Bosni i Hercegovini, mišljenja su većina ljudi. Dosta im je, kažu, podjela, dnevno-političkih prepucavanja, prijetnji raspadom države i svim onim što bh. političari koriste već dvije decenije kako bi vladali.

Od 2013. do 2019. godine Bosnu i Hercegovinu je napustilo 530.000 stanovnika. To su podaci iz Ankete o radnoj snazi, koju objavljuje Agencija za statistiku BiH i Unije za održivi povratak i integracije BiH.

Pored toga što odlaze iz države, mnogi građani se odriču bosanskohercegovačkog državljanstva. Prema službenoj evidenciji, od kraja rata to je napravilo 85.000 ljudi. Istovremeno, nema državne strategije kojom bi zadržali prije svega mlade da ostanu.


Prema Anketi o radnoj snazi državne Agencije za statistiku, BiH je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 milona, što je za oko 350.000 manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine BiH napustilo minimalno 186.000 stanovnika, dolazi se do podatka da je BiH od 2013. godine napustilo više od 530.000 stanovnika.

Jedan od najlošijih kantona, što se tiče iseljavanja stanovnika, jeste Unsko-sanski kanton. Uprava policije MUP-a USK-a je u 2017. i 2018. godini ukupno izdala 32.589 potvrda o nekažnjavanju, od čega 28.387 u svrhu zapošljavanja u inostranstvu.

Uzimajući u obzir ukupan broj stanovnika, najgora situacija je u Bihaću koji prema posljednjem popisu imao 56.261 stanovika. U 2017. i 2018. godini 3.712 građana zatražilo je potvrdu o nekažnjavanju za potrebu rada u inostranstvu, dok se do 21. decembra 2018. godine 4.485 građana obratilo MUP-u sa istom namjerom. To znači da je u ove dvije godine, 8.197 Bišćana, odnosno 14,57 posto od ukupnog broja stanovnika, zatražilo potvrdu o nekažnjavanju za potrebu rada u inostranstvu.

Gledajući procentualno, situacija u Bužimu je čak i gora nego u Bihaću. Ova općina je prema posljednjem popisu imala 19.340 stanovnika, a 2.945 ili 15,22 posto građana u 2017. i 2018. godini zatražilo potvrdu o nekažnjavanju.


Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine u većini država bi bili alarm za uzbunu, ali takvo nešto se nije desilo u BiH. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje gražane da ne odlaze. Nevladin sektor stalno upozorava, statistika je neumoljiva i zastrašujuća, a korupcija, politička podobnost i loše poslovno okruženje sve više smanjuju mogućnosti za ostanak u BiH.

Prema podacima koje su objavili Ujedinjeni narodi, Bosna i Hercegovina je u posljednjih devet godina izgubila deset posto svog stanovništva. Prema istom izvoru, prognoze su da će do 2030. godine, a najkasnije do 2050. Bosna i Hercegovina ostati bez više od 20 posto građana.


The statistics are extremely alarming

In the next few years, things will not get better in Bosnia and Herzegovina, most people think. they are fed up with divisions, daily political strife, threats of state breakup and all that BiH politicians have been using it for two decades to rule.

From 2013 to 2019, 530,000 people left Bosnia and Herzegovina. These are data from the Labor Force Survey published by the BiH Agency for Statistics and the Union for Sustainable Return and Integration of BiH.

In addition to leaving the country, many citizens renounce their B&H citizenship. According to official records, 85,000 people have done so since the end of the war. At the same time, there is no national strategy to keep young people above all else to stay.

According to the Labor Force Survey of the State Statistics Agency, in 2013, B&H had a population of 3.05 million, compared to 2.7 million last year, down about 350,000. If the Union Sustainable Return and Integration figures are added to this figure, according to which a minimum of 186,000 people left B&H from July 2013 to the beginning of 2019, it would be clear that B&H has left more than 530,000 people since 2013.

One of the worst cantons in terms of population displacement is the Una-Sana Canton. In 2017 and 2018, the Department of the Interior USC Police Directorate issued a total of 32,589 impunity certificates, of which 28,387 were for the purpose of employment abroad.

Considering the total population, the worst situation is in Bihac, which according to the latest census had 56,261 inhabitants. In 2017 and 2018, 3,712 citizens applied for a certificate of impunity for the need to work abroad, while by December 21, 2018, 4,855 citizens had approached the DOI with the same intention. This means that in these two years, 8,197 Biscans, or 14.57 percent of the total population, requested a certificate of impunity for the need to work abroad.

In percentage terms, the situation in Buzim is even worse than in Bihac. According to the most recent census, this municipality had a population of 19,340, and 2,945 or 15.22 percent of citizens in 2017 and 2018 requested a certificate of impunity.

Non-governmental organizations' data on the departure of young people from Bosnia and Herzegovina in most countries would be an alarm, but this did not happen in B&H. Decision-makers have yet to find a mechanism for keeping their citizens from leaving. The non-governmental sector is constantly alert, statistics are relentless and frightening, and corruption, political eligibility and poor business environment are increasingly reducing opportunities to stay in B&H.

According to data released by the United Nations, Bosnia and Herzegovina has lost ten percent of its population in the last nine years. According to the same source, forecasts are that by 2030, and by 2050 at the latest, Bosnia and Herzegovina will remain without more than 20 percent of its citizens.

Povezani članci