U posljednja 24 sata u Srbiji zabilježeno 379 pozitivnih na koronavirus

Alibegović: „Mladi odlaze zato što nemaju razumijevanje i podršku“


Migracija stanovništva se dešavala kroz cijelu istoriju čovječanstva. Nemoguće ju je zaustaviti, ali ju je moguće ublažiti. Mnogi su razlozi zašto mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Korupcija, nepotizam, loša zdravstvena zaštita i obrazovni sistem, loša politička situacija, znatno niža lična primanja u odnosu na zemlje EU, samo su neka od njih.


„Ključni razlog zašto mladi odlaze je to što mlade ovdje niko ne razumije i malo ko ih podržava. Bilo koji njihov potez najčešće nailazi na kritiku. Ukoliko se oni usude da učine nešto sa svojim životom ili da doprinesu nešto ovoj zajednici najčešće budu kritikovani da to nisu odradili dovoljno dobro. Ako ne urade ništa onda su optuženi za neku ljenost i neaktivizam. Ako se odluče da odu odavde onda ne vole svoju zemlju. Uglavnom, koji god korak oni da urade dočeka ih neka vrsta kritike. Što ja mislim da je jedan od glavnih razloga odlaska mladih, jer jednostavno želite da pobjegnete iz takve atmosfere. To nas vodi do jednog od riješenja kako dati alternativu odlasku iz BiH, a to je upravo podrška. Da pokušamo razumijeti te njihove korake jer to su ipak prvi koraci, niko nije rođen naučen. Trebamo dozvoliti mladima njihove greške ali svakako ih uključiti u sve bitno i na taj način ih ovdje zadržati“, kazala je zastupnica u Skupštini USK-a, Ilda Alibegović.

Vremenom većina mladih ljudi su izgubili želju za borbu kako bi u našoj zemlji bilo bolje. „Moja iskustva su dvojna. Upoznala sam mlade ljude koji su toliko aktivni i toliko doprinose na volenterskoj osnovi našem gradu i ovom kantonu a bez ikakve podrške. Postali su svijesni koliko to znači razvoju njihove ličnosti a i koliko znači doprinositi jednoj zajednici. Što je jako pohvalno. A opet suprotno tome susretala sam mlade ljude koji nisu toliko motivisani niti zaineresirani i ne vide ništa dobro. Jednostavno žele izbjeći ovu situaciju i započeti svoj život negdje drugdje“, kazala je Alibegović.


„Da li treba kriviti ljude koji žele da odu? Razumijem i jedne i druge. I onog čovjeka koji je odlučio da ostane, da se bori i da dokaže da se može, ali razumijem i čovjeka koji nema više strpljenja i smatra da nema vremena. Da bi možda to vrijeme na neki način bilo pogrešno utrošeno i želi da što prije počne sa svojim životom. Obje ove strane su u pravu. Trebamo podržati svačiji izbor jer ovo je slobodna država. Ali na nam je da nalazimo načine kako da zadržimo te ljude, a ni po koju cijenu da ih silimo da ovdje ostanu“, dodala je Alibegović.

Na inicijativu zastupnice u Skupštini USK-a Ilde Alibegović nedavno je održan sastanak predstavnika mladih iz više organizacija i udruženja sa Mustafom Ružnjićem, premijerom USK-a. „Došli smo s namjerom da razgovaramo sa Premijerom kako bi bili jedan tim a ne dvije suprotne strane. Ovom prilikom predstavnici mladih predstavili su nekoliko aktuelnih problema. Jedan od njih je prijevoz učenika u škole, a ostalo se tiče Budžeta USK-a, odnosno određenih grantova za mlade. Razgovarali smo o određenim seminarima koji nikad nisu bili podržani od strane Vlade, te o određenim volenterskim aktivnoastima koje također nisu bili podržani. Uspjeli smo se dogovoriti i Premijer je naložio da se uvrste potrebna sredstava u Budžet“, izjavila je Alibegović.


„Odlazak mladih ljudi može se ublažiti, ali zaustaviti se ne može. To je sad postala i jedna vrsta trenda. Odlaze ljudi i zbog financijiskih problema ali odlaze i zato što se ovdje ne osjećaju ugodno. Međutim, možemo ublažiti odlazak tako što ćemo ponudti sadržaje mladima da se ne osjećaju izgubljeno. Jer mladi koji se ne uspiju odmah zaposliti imaju višak vremena s kojim nešto moraju uraditi. Zato im mi za početak moramo pružiti razumjevanje i koliko toliko ih podržati u njihovim idejama“, kazala je na kraju Alibegović.Alibegovic: „Young people leave because they lack understanding and support“

Population migration has taken place throughout the history of mankind. It is impossible to stop it, but it can be mitigated. There are many reasons why young people leave Bosnia and Herzegovina. Corruption, nepotism, poor health care and education, poor political situation, much lower personal incomes than EU countries are just a few.

„The key reason why young people leave is because nobody understands the young people here and few who support them. Any of their moves are most often criticized. If they dare to do something with their lives or contribute to this community, they will often be criticized for not doing it well enough. If they do nothing then they are accused of laziness and inaction. If they decide to get out of here then they do not love their country. Basically, whatever step they take is met with some kind of criticism. Which I think is one of the main reasons young people leave, because you simply want to escape from such an atmosphere. This leads us to one of the solutions on how to give an alternative to leaving BiH, which is exactly the support. Let us try to understand these steps because these are still the first steps, no one was born learned. We should allow young people their mistakes, but be sure to include them in everything that matters and thus keep them here“, said USK Assembly MP Ilda Alibegovic.

Over time, most young people have lost the desire to fight to get better in our country. „My experiences are twofold. I have met young people who are so active and contribute so much on a voluntary basis to our city and this canton without any support. They have become aware of how much it means to develop their personality and how much it means to contribute to one community. Which is very commendable. And yet, in contrast, I have met young people who are not so motivated or interested and see nothing good. They simply want to avoid this situation and start their life elsewhere“, said Alibegovic.

„Should we blame people who want to leave? I understand both. And the man who decided to stay, to fight and to prove that he can, but I also understand the man who has no more patience and thinks that he has no time. So that this time might be misplaced in some way and he wants to start his life as soon as possible. Both sides are right. We need to support everyone's choice because this is a free state. But it is up to us to find ways to keep these people, and at no cost, to force them to stay here“, said Alibegovic.

At the initiative of MP at the USK Assembly, Ilda Alibegovic recently held a meeting of youth representatives from multiple organizations and associations with Mustafa Ruznjic, the USK Prime Minister. „We came with the intention of talking to the Prime Minister to be one team and not two opposite parties. On this occasion, the youth representatives presented several topical issues. One of them is transportation of students to schools and the rest is related to the USK Budget, certain grants for young people. We talked about certain seminars that were never supported by the Government, and about certain volunteer activists who were also not supported. We have reached an agreement and the Prime Minister has ordered that the necessary funds be included in the Budget“, said Alibegovic.

„The departure of young people can be mitigated, but it cannot be stopped. This has now become a kind of trend. People are leaving because of financial problems, but they are also leaving because they do not feel comfortable here. However, we can mitigate departure by offering content to young people so they don't feel lost. Because young people who fail to get a job immediately have excess time with which they have to do something. That is why we must first give them an understanding and how much to support them in their ideas“, said Alibegovic.

Povezani članci