U posljednja 24 sata u Srbiji zabilježeno 379 pozitivnih na koronavirus

Mladi traže promjene


Kako bi se ublažio odlazak mladih ljudi iz BiH pojedinac ne može ništa postići, ali bi se mladi ljudi mogli udružiti i zajedničkim radom doprinjeti riješavanju ovog problema. Ovako razmišljaju srednjoškolci s kojima smo razgovarali, i koji još uvijek imaju nadu da će se nešto promjeniti u našoj državi.

Odlaze mladi, radno sposobni, cijele porodice, a razloga je mnogo. Mnogi ističu da je pored nemogućnosti zaposlenja, male plaće, jedan od ključnih razloga opća situacija u Bosni i Hercegovini.


Mladi ljudi u srednjim školama su pred vratima odlaska iz naše zemlje. Još uvijek razmišljaju, nisu sigurni šta uraditi. Želja njihovih roditelja jeste da uspiju u svojim karijerama i imaju ugodan život, a to će, kako oni kažu, moći postići odlaskom u inostranstvo. Mladi se još uvijek premišljaju jer imaju razloga i da ostanu ovdje.

„S obzirom da sam treći razred gimnazije razmišljam o tome koji fakultet da upišem. Mislim da će to biti negdje vani u Sloveniji ili u Turskoj. Ali postojji i mogućnost da ću studirati u Bosni i Hercegovini, možda u Sarajevu ili Mostaru. Ono što je sigurno, ako budem studirala vani, planiram se vratiti u svoju zemlju. Jer smatram da moja zemlja zaslužuje da bude unapređena i ovdje postoji dosta potencijala. Razočarenje, negativna energija, potreba za novinama i većim spoznajama je osnovni razlog zašto mladi odlaze. Mislim da nije samo država kriva tome, i mi mladi se trebamo potruditi kako bi nam svima ovdje bilo bolje“, kaže učenica trećeg razreda Gimnazije „Bihać“, Amina Šehić.


„Kad završim srednju školu planiram upisati fakultet. Iako još nisam odlučio koji će to biti, zajedno sa roditeljima sam donio odluku da će to biti van granica Bosne i Hercegovine. Razlog masovnog odlaska mladih mislim da nije trend, kako se to govori u zadnje vrijeme, već je to potreba. Kad govorimo o mladima mislim da je osnovni problem obrazovanje, odnosno mane i nedostaci obrazovnog sistema. Alternativa odlasku uvijek postoji, samo je pitanje koliko je ona moguća. Alternativu vidim ne bih rekao u promjeni vlasti, već u promjeni njihovog razmišljanja i pristupu mladima“, kazao je Haris Ibrahimpašić, učenik trećeg razreda Gimnazije.


Haris misli da bi mnogo značila poboljšana komunikacija vlasti sa mladima, prvenstveno sa srednjoškolcima, jer najveći broj mladi se u toj dobi odluče za odlazak.

Veliki broj mladih, obrazovanih i radno sposobnih osoba je u posljednje vrijeme napustilo Bosnu i Hercegovinu. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli način kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Mladi ljudi traže da se razgovara s njima, kako bi mogli iznjeti svoje želje i potrebe. Traže promjene.
Young people are looking for change

In order to mitigate the departure of young people from BiH, an individual cannot achieve anything, but young people could come together and work together to solve this problem. This is the thinking of the high school students we spoke with who still have hope that something will change in our state.

Young, able-bodied, whole families leave, and there are many reasons. Many point out that apart from the inability to get a job, low pay, one of the key reasons is the general situation in Bosnia and Herzegovina.

Young people in high schools are at the door of leaving our country. Still thinking, not sure what to do. It is the desire of their parents to succeed in their careers and to have a comfortable life, which, as they say, they will be able to achieve by going abroad. Young people still change their minds because they have a reason to stay here.

„Since I am a third grade high school student I am thinking about which college to enroll. I think it will be out there somewhere in Slovenia or Turkey. But there is also the possibility that I will study in Bosnia and Herzegovina, perhaps in Sarajevo or Mostar. Which is for sure, if I study outside, I plan to return to my country. Because I think my country deserves to be promoted and there is a lot of potential here. Disappointment, negative energy, the need for newspapers and greater insights are the main reasons why young people leave. I think it is not only the state that is to blame, we young people also need to do our best to make us all better here“, says third-grade student at Gimnazia Bihac, Amina Sehic.

„When I graduate from high school, I plan to enroll in college. Although I have not yet decided which one it will be, I have made a decision with my parents that it will be outside the borders of Bosnia and Herzegovina. The reason for the mass departure of young people, I think, is not the trend, as it has been said lately, but rather the need. When it comes to young people, I think the basic problem is education, or the shortcomings and shortcomings of the education system. The alternative to leaving always exists, it is only a question of how far it is possible. The alternative I see is not to say in a change of government, but in a change in their thinking and approach to young people“, said Haris Ibrahimpasic, a third-grade high school student.

Harris thinks that improving communication between the authorities and young people, especially with high school students, would be a big deal, as most young people at that age decide to leave.

A large number of young, educated and able-bodied persons have recently left Bosnia and Herzegovina. Decision makers have still not found a way to keep their citizens from leaving. Young people ask to speak to them so that they can express their wishes and needs. They are looking for change.

Povezani članci