Merkel se prvi put pojavila u javnosti sa zaštitnom maskom

Ako se odlazak ljudi nastavi budućnost BiH nije nimalo optimistična


Mladi u Bihaću imaju želju da ostanu nakon završene srednje škole i pokušaju pronaći zaposlenje ili nastaviti školovanje. Da li imaju viziju budućnosti u svojoj domovini? Po svemu sudeći imaju, ali je potrebno dati im malo potpore i razumjevanja.

Merisa Nesimović, učenica četvrtog razreda Gimnazije, odlučila je ostati u Bihaću i upisati Pravni fakultet. Misli da je razlog zašto mladi odlaze ekonomske prirode, ali kao glavni razlog navodi obrazovanje. „Hitno je potrebna reforma obrazovanja. Također, vlast treba da čuje glas srednjoškolaca, studenata i uopšteno mladih ljudi, njihove potrebe i želje. Država i vlast ništa ne čini po pitanju odlaska mladih. Možda nemaju adekvatan plan, ali mogli bi krenuti od obrazovanja“, kazala je Merisa, te dodala da mladi nemju nikakve poticaje i da vlast treba početi ulagati u obrazovanje i praksu. „Ako se nastavi masovni odlazak mladih onda nemamo budućnosti u našoj zemlji“, naglasila je ona.


Mnogi srednjoškolci razmišljaju o nastavku školovanja izvan Bosne i Hercegovine. Razlog tome navode bolje uslove i veći izbor fakulteta. Drugi razlog njenog mogućeg odlaska Albina Ismaili, učenica drugog razreda Medicinske škole, navodi da je taj što su svi njeni bližnji već otišli van. Smatra da su mnogobrojni problemi u našoj zemlji uzroci masovnog odlaska. Jedni od njih su nezaposlenost i manjak radnih mijesta a drugi je neposvećenost politike ovom problemu. „Kako bi se zaustavio odlazak mladih prvo političari trebaju biti složni kao i mi mladi i zajednički pokušamo riješiti ovaj problem, s obzirom da ranije generacije nisu“, kazala je Albina.


Svake godine sve je manje sudenata na našim fakultetima. U akademskoj 2019./2020. godini upisano je 426 studenata, odnosno 56 posto od ukupnog kapaciteta. „To nam sve govori. Skoro još toliko se moglo upisati na naš Univerzitet ali nije. Čija je to sad krivica, moramo se zapitati. Da li je to sad krivica mladih, jer ne vide ništa u Bihaću i našoj domovini, ili je to krivica vlasti, koja ne radi ništa kako bi mlade zadržala ovdje?“, pita se Belmin Fajić, predstavnik Unije studenata Univerziteta u Bihaću. Smatra da bi se trebalo raditi na promjeni studentskog standarda jer se donose neki akti koji ne idu baš u korist studentima, a svakim danom ih je sve manje.


„Mladi odlaze i zbog malih plaća, lošeg stanja u obrazovanju i zdravstvu, ali ima tu i trenda. To je ustvari konbinacija svega navedenog. Imamo studente koji su završili studij, sad traže gdje da odrade pripravnički. To je teško dobiti i kad dobiju rade za minimalac. S druge strane znamo da politika ne ide u korist općenito stanovništvu. Političari bi trebali sagledati malo i našu stranu, naše želje i potrebe. Ipak oni upravljaju našim novcem i našim životima“, kaže Belmin, te dodaje da bi se i mladi trebali malo više angažirati kako bi političarima skrenuli pažnju na probleme.

„Ukoliko se nastavi trend odlaska mladih ljudi, a činjenice pokazuju da hoće, mi ćemo postati država penzionera i rođaka, gdje će se samo dolaziti za vrijeme praznika. Ne treba više postavljati pitanja da li to možemo dopustiti, već treba krenuti tražiti riješenja“, zaključio je Belmin.If the departure of people continues, the future of BiH is not at all optimistic

Young people in Bihać have a desire to stay after high school and try to find a job or continue their education. Do they have a vision of the future in their home country? In all likelihood they have, but they need to be given some support and understanding.

Merisa Nesimovic, a fourth grade high school student, decided to stay in Bihac and enroll in the Faculty of Law. She thinks that the reason young people leave is economic, but cites education as the main reason. "Education reform is urgently needed. Also, the authorities should hear the voice of high school students, students and young people in general, their needs and wants. The state and the government do nothing about the youth leaving. They may not have an adequate plan, but they could start from education, ”Merisa said, adding that young people have no incentives and that the government should start investing in education and practice. "If the mass departure of young people continues, then we have no future in our country," she stressed.

Many high school students are considering continuing their education outside of Bosnia and Herzegovina. The reason for this is cited by better conditions and greater choice of faculty. The second reason for her possible departure is that Albina Ismaili, a student of the Medical School, said that all her relatives had already gone out. He believes that many problems in our country are the causes of the mass departure. One of them is unemployment and the lack of jobs and the other is the lack of awareness of politics on this issue. "In order to stop young people from leaving, politicians first need to be as complex as we are young people, and together we try to solve this problem, since earlier generations have not," Albina said.

Every year, there are fewer and fewer students in our colleges. In the academic year 2019/2020. 426 students were enrolled in the year, or 56 percent of the total capacity. "That tells us everything. Almost as many could have enrolled in our University, but not. Whose fault is it now, we must ask ourselves. Is it now the fault of the youth because they see nothing in Bihac and our homeland, or is it the fault of the authorities, who do nothing to keep the youth here?“, asks Belmin Fajic, a representative of the Student Union of the University of Bihac. He believes that work should be done to change the student standard, as some acts are passed that do not benefit the students, and there are fewer and fewer of them every day.

“Young people are leaving because of low salaries, poor health and education, but there is a trend. It is actually a combination of all of the above. We have students who have graduated, now they are looking for a place to do an internship. This is hard to get and when they get to work for the minimalist. On the other hand, we know that politics does not benefit the general population. Politicians should consider our side, our wants and needs. However, they manage our money and our lives, "says Belmin, adding that young people should also be more involved to bring politicians to attention.

"If the trend of leaving young people continues and the facts show that they will, we will become a state of retirees and relatives, where they will only come during the holidays. We no longer have to ask if we can allow it, but we should start looking for solutions, ”Belmin concluded.
 

Povezani članci