Broj novozaraženih koronavirusom u Americi dostigao novi rekord

MUP USK-a nema tačan broj građana koji odlaze u inostranstvo


Nadležne institucije Bosne i Hercegovine nemaju tačan podatak koliko je građana BiH otišlo u zemlje EU, te koliko će ih to učiniti u narednom periodu.

Zvanične podatke je objavila Agencija za statistiku BiH koja je zajedno sa Unijom za održivi povratak i integracije BiH sprovela anketu o radnoj snazi i došla do brojke od 530.000 stanovnika.

Ono čime se djelomično vode kantonalni MUP-ovi su podaci o izdatom broju Uvjerenja o nekažnjavanju.  


Tako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u posljednje tri godine izdalo 41.158 Uvjerenja o nekažnjavanju u svrhu regulisanja prava u inostranstvu.

Ipak, ova značajna brojka se ne može direktno povezati sa brojem građana, odnosno porodica  koje su napustile USK, obzirom da se ista ne izdaju maloljetnicima.

Prema statističkim podacima sa kojima raspolaže MUP USK-a najviše Uvjerenja o nekažnjavanju u posljednje tri godine izdala je Policijska stanica Bihać i to 12.049, a najmanje PS Bosanski Petrovac, 252 uvjerenja.

PS Cazin izdala je 8.807, PS Velika Kladuša 7.678,  PS Bosanska Krupa 4.541, PS Bužim 4.311, PS Sanski Most 2.299, te PS Ključ 1.221 uvjerenje.

Kako je za portal Novog radija izjavio Ale Šiljdedić, portparol MUP-a USK-a, većina građana Uvjerenje o nekažnjavanju traži po ostvarivanju prava u trenutnom mjestu prebivališta.


„Uvjerenje o nekažnjavanju ne treba svim građanima koji odlaze. Jedan od primjera je da se isto traži tek pri ostvarivanju prava poput zapošljavanja. To se posebno odnosi na vozače kamiona“,  kazao je naš portal Ale Šiljdedić. 

Ono što je u nadležnosti MUP-a USK-a, a tiče se odlaska ili povratka ovdašnjih građana jeste i broj vraćenih, odnosno zamijenjenih vozačkih dozvola.

U izjavi za portal Novog radija Ale Šiljdedić kaže da je u  2019. godini vraćeno 1.419 važećih vozačkih dozvola, a u prva dva mjeseca ove godine deponovano je 60 vozačkih dozvola.

„Rok za vraćanje istih je veoma kratak nakon što se u državi trenutnog prebivališta ostvare potrebni uvjeti u nadležnoj instituciji, ističe Šiljdedić.

„Postoji i određen broj slučajeva da naši državljani ponovno traže bh.vozačku dozvolu i uglavnom se radi o državljanima koji su stekli uvjete za penzionisanje i vraćaju se u BiH“, dodao je Šiljdedić.  


Ni podaci o vraćanim vozačkim dozvolama ne mogu biti jasan pokazatelj starosne strukture građana koji odlaze, jer se vozačke dozvole dostavljaju aktima čiji je rok čuvanja dvije godine.

Istražujući temu o tome da li Ministarstvo unutrašnjih poslova ima evidenciju o broju građana koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a time i Unsko-sanski kanton, došli smo do saznanja da ne postoji tačan i precizan način. Jedini pokazatelj  je evidencija izdatih Uvjerenja o nekažnjavanju, te deponovanje vozačkih dozvola od strane nadležne institucije države u kojoj trenutno borave građani USK-a. The USK Ministry of Interior does not have the exact number of citizens who go abroad

The competent institutions of Bosnia and Herzegovina do not have an accurate record of how many B&H citizens have gone to EU countries and how many will do so in the coming period.

Official data were released by the B&H Agency for Statistics, which, together with the Union for Sustainable Return and Integration of BiH, conducted a labor force survey and reached a population of 530,000.

What partly drives the cantonal MIAs is the data on the issued number of Impunity Certificates.

Thus, in the last three years, the Ministry of the Interior of the Una Sana Canton has issued 41,158 Certificates of Impunity for the purpose of regulating rights abroad.

However, this significant figure cannot be directly linked to the number of citizens or families who have left the USC, since they are not issued to minors.

According to statistics available to the USC MIA, the highest number of Impunity Certificates in the last three years was issued by the Bihac Police Station, 12,049, and the least by the Bosanski Petrovac PS, 252 convictions.

PS Cazin issued 8,807, PS Velika Kladusa 7,678, PS Bosanska Krupa 4,541, PS Buzim 4,311, PS Sanski Most 2,299, and PS Kljuc 1,221 certificate.

According to Ale Siljdedic, a spokesman for the USC MIA, for the New Radio portal, most citizens demand a Certificate of Impunity for exercising their rights in their current place of residence.

"The impunity certificate is not needed for all citizens who leave. One example is that it is required only when exercising rights such as employment. This is especially true for truck drivers, ”said for our portal Ale Siljdedic.

What is within the jurisdiction of the Ministry of Internal Affairs USC, regarding the departure or return of local citizens, is the number of driver's licenses returned or replaced.

In a statement to the New Radio portal, Ale Šiljdedić says that 1,419 valid driver's licenses were returned in 2019, and 60 driver's licenses were deposited in the first two months of this year.

"The deadline for returning them is very short after the necessary conditions are fulfilled in the country of current residence in the competent institution," said Siljdedic.

"There are also a number of cases where our citizens are seeking a B&H driver's license again, and these are mostly citizens who have obtained the conditions for retirement and are returning to B&H," added Siljdedic.

Neither can the data on the returned driver's licenses be a clear indicator of the age structure of departing citizens, since the driving licenses are submitted by acts with a storage period of two years.

Investigating the topic of whether the Ministry of the Interior has a record of the number of citizens leaving Bosnia and Herzegovina and thus of the Una-Sana Canton, we came to the conclusion that there is no accurate and precise way. The only indicator is the records of the issued Certificates of Impunity, and the deposit of driving licenses by the competent institution of the state where the citizens of the USC currently reside.

Povezani članci