U Srbiji pod nadzorom 15.000 ljudi

Nermin Kasupović svoju budućnost vidi u BiH


„Živimo u vremenu kada mladi ljudi sve više napuštaju Bosnu i Hercegovinu i mi, mislim na moju suprugu i mene, bili smo jedni od potencijalnih mladih ljudi koji će otići iz ove zemlje“, priča za Novi radio Nermin Kasupović, mladi poslovni čovjek koji je zajedno sa suprugom prije deset godina pokrenuo vlastiti biznis. Prvo su otvorili marketinšku agenciju, a prije godinu dana svoj novac su odlučili uložiti i u proizvodnju domaće trahane.

„Shvatili smo da je glupo otići ako ne probaš maksimalno dati sebe u kreiranje ne samo boljeg svog života, nego i lokalne zajednice. Sa svojom agencijom radimo za lokalne, ali i internacionalne klijente tako da nam je puno lakše. Pored agencije prije godinu dana smo otvorili i mali obrt koji se zove „Braško“. Bavimo se proizvodnjom ručno rađene, prirodnim procesom sušene domaće trahane. Naša ideja je da napravimo tradicionalni proizvod koji ćemo približiti novim kupcima, posebno našim generacijama koje su odrasle uz taj proizvod, ali ga još uvijek ne kupuju. Odlučili smo da im se približimo koristeći sve savremene kanale komunikacije i na taj način napravili smo proizvod koji je vizuelno atraktivan i privlačan kupcu. Ono što je jako dobro jeste da smo u kratkom periodu pronašli svoje mjesto na domaćem tržištu, ističe Kasupović.

Kao mladi poslovni ljudi puni ideja i ohrabreni pozitivnim reakcijama na plasman i kvalitetu proizvoda, Kasupovići ne žele da se zadrže samo na bosanskohercegovačkom, nego da se šire i na inozemno tržište. Upravo tu počinje zastoj u realizaciji ideje, jer Federacija BiH nema Zakon o obrtu što im otežava plasman proizvoda.


„Trenutno pripremamo probne količine našeg proizvoda za skandinavsko tržište, ali problem je da mi kao obrt nećemo moći da izvezemo svoj proizvod, nego ćemo ga doslovno morati prodati trećem licu koje će za nas uraditi izvoz. Iz tog razloga pod hitno bi trebalo da se donese Zakon o obrtu na nivou F BiH, jer je RS taj problem riješila za dva mjeseca, kaže Kasupović.

Međutim, problemi sa kojima se susreću u poslovanju još uvijek nisu dovoljan razlog da razlišljaju o odlasku iz Bihaća i smatra da u svom rodnog gradu može napraviti još mnogo toga. Ne odnosi se to samo na materijalnu dobit, dodaje nego u socijalno-odgovornom smislu i puno više će koristiti društvu ako odstanu.

„Ako odemo možda ćemo se u materijanom smislu ostvariti mnogo više, ali u sebi imamo socijalno odgovornu dozu i to nas drži. Ne mislim da možemo napraviti promjenu na globalnom nivou, ali sitnim malim koracima, možemo. Zapošljavamo nekoliko mladih ljudi i trudimo se da ih zadržimo da ne odu“, kaže Kasupović.

Imaju određenu podršku od strane resornog kantonalnog ministarstva, ali ako država pod hitno ne poduzme mjere da se ona mijenja, dodaje Kasupović, i sve dok korist budu imali samo oni koji se uhljebljavaju, nažalost ljudi će odavde odlaziti. Jer kolektivna svijest postoji samo na društvenim mrežama. Nermin Kasupovic sees his future in B&H

"We live in a time when young people are increasingly leaving Bosnia and Herzegovina and we, I think of my wife and me, were one of the potential young people to leave this country," said Nermin Kasupovic, a young businessman he and his wife started a business ten years ago. They first opened a marketing agency, and a year ago they decided to invest their money in the production of domestic pasta.

"We realized it was stupid to leave if you didn't try to give yourself the best in creating not only a better life, but also the local community. With our agency we work for local as well as international clients so it is much easier for us. In addition to the agency, a year ago we opened a small business called "Brasko". We are engaged in the production of handmade, natural process of dried domestic pasta. Our idea is to create a traditional product that will bring us closer to new customers, especially our generations who have grown up with this product but still do not buy it. We decided to approach them using all modern channels of communication and thus made a product that is visually attractive to the customers. What is very good is that in the short term we have found our place in the domestic market“, Kasupovic points out.

As young businesspeople full of ideas and encouraged by positive reactions to product placement and quality, Kasupovic does not want to stay only in Bosnia and Herzegovina, but also expand into the foreign market. This is where the deadlock in the realization of the idea begins, because the Federation of B&H does not have a Craft Law, which makes it difficult for them to market products.

"We are currently preparing trial quantities of our product for the Scandinavian market, but the problem is that as a craft we will not be able to export our product, but will literally have to sell it to a third party who will do the export for us. For this reason, the Law on Crafts at the Federation B&H level should be urgently adopted, as the Republic of Srpska has solved this problem in two months“, says Kasupovic.

However, the problems they face in business are still not enough reason to think about leaving Bihac, and he thinks he can do a lot more in his hometown. This is not just about material gain, he adds, but in a socially responsible way, and will benefit society a lot more if they step away.

"If we leave, we may achieve much more in the material sense, but we have a socially responsible dose in ourselves, and that keeps us going. I don't think we can make a change globally, but in small, small steps, we can. We employ several young people and try to keep them from leaving“, says Kasupovic.

They have some support from the line cantonal ministry, but if the state does not urgently take action to change it, adds Kasupovic, and as long as only those who get stuck benefit, people will leave. Because collective consciousness exists only on social networks.

Povezani članci